پروژه های دردست اجراء  
 

خلاصه اي از پروژه هاي دردست اجراء شركت فراگرد توسعه


1- تأمين كليه آهن آلات پيمانكاران شهر جديد پرديس

2- تأمين آهن آلات پروژه مركز بزرگ تجاري ياس هنگام

3- تأمين سيمان پروژه مركز بزرگ تجاري ياس هنگام

4- تأمين سيمان پروژه مركز بيمارستاني بيماريهاي خاص (سرطان )

5- تأمين سيمان پروژه هاي شركت مديريت پروژه هاي نيروگاه ايران (مپنا)

6- فروش نئوپرن

7- تأمين سيمان نيروگاه سيكل تركيبي سنندج

8- تأمين سيمان پروژه مخازن استراتژيك نفتي اميديه اهواز

9- تأمين سيمان پروژه مخازن اوره و آمونياك پروژه پارس جنوبي

10- تأمين سيمان شركت شيشه نشكن سايپا

11- تأمين سيمان نيروگاه گازي شيروان

12- تأمين سيمان  پروژه هاي تعاوني

13-  تامين سيمان اسكله خرمشهر

14-  تأمين سيمان نيروگاه سيكل تركيبي نكاء

15- صادرات سيمان به كشور عراق از كارخانجات سيمان ، دورود ،خاش ، كرمان ، ايلام ، بيجار ، هرمزگان ، بوشهر و غيره

16-  تأمين سيمان نيروگاه گازي جنوب اصفهان

17-  تأمين سيمان پروژه تونل امامزاده هاشم

18-  تأمين آهن آلات پروژههاي داخل كشور

19-  تأمين سيمان نيروگاه سيكل تركيبي يزد

20-  تأمين سيمان بازسازي باند فرودگاه همدان  

21-  تأمين سيمان نيروگاه گازي دماوند 

 22-  تأمين سيمان وتجهيزات وآهن آلات پروژه سدونيروگاه كارون 4

23-  تأمين سيمان سد شهيد عباسپور

24-  واردات برقگير مقره ، كات اوت فيوز پليمري از كشور كانادا

25-  تامين سيمان نيروگاه گازي رود شور

26-  تأمين سيمان پروژه سد گدارلنده

27-  تأمين سيمان پروژه بهداشت در كرمان

28-  تأمين سيمان پروژه هاي راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو تهران )

29-  تأمين و واردات آهن الات از خارج از كشور

30-  تأمين سيمان نيروگاه گازي اروميه

31-  تأمين سيمان پروژه پايانه هاي مهر شهر كرج

32-  تأمين سيمان پروژه تصفيه خانه كرج

33-  تأمين سيمان سد رودبار لرستان

34-  تأمين سيمان پروژه تونل در سليمانيه

35-  تأمين سيمان پروژه اروندان

36-  تأمين سيمان و آهن آلات وماشين آلات سد تنظيمي كرخه